" LangLing "
زبان و زبان شناسی - Languages & Linguistics

برای شناخت معنی شناسی باید ابتدا بدانیم مطالعه علمی چیست ؟
زبان شناسان از هر منظری که به زبان بنگرند در این نکته متفق القول اند که مطالعه علمی در این دانش توصیف پدیده های زبانی در چار چوب یک نظام بدون هر پیش انگاری است . این توصیف چنان باید باشد ه بتوان صحت و سقم آن را محک زد.
شاخه های معنی شناسی:
1- معنی شناسی فلسفی : بخشی از مطالعه فلسفی زبان را تشکیل میدهد . این گونه معنی شناسی سابقه طولانی دارد و برحسب منابع موجود به قرن 4 ه.ق و آرای افلاطون در رساله های کراتیلوس و لاخس باز میگردد.

2- معنی شناسی منطقی : بخشی از منطق ریاضی است و بر حسب دیدگاه های بولزانو- مزگه – تاسکی – گودل – زبان را ابزاری برای صحبت در باره جهاز خارج از زبان در نظر میگیرد و سعی بر ان است با توجه به موقعیت جهان خارج صحت و سقم جملات زبان تعیین شود.( رهیافتی اجاعی )

3- معنی شناسی زبانی : این د انش زبان شناسی نخستین بار از سوی (برال) معرفی شد . در معنی شناسی زبانی توجه معطوف بر خود زبان است و با مطالعه معنی به دنبال کشف چگونگی عملکرد ذهن انسان در درک معنی از طریق زبان است و در اصل باز نودهای ذهن آدمی را باز می کارد . این شیوه را رهیافتی باز نمودی مینامند. کدام معنی ؟ باید تکلیف خواننده در این که در معنی شناسی به کدام معنی یا معانی توجه بشود روشن باشد فرض کنید شخصی که زبان فارسی را به طور کامل بلد نیست از ما بپرسد صندلی چیست؟ و ما هم زبانی جز زبان فارسی بلد نیستیم در این شرایط دو امکان برای توضیح معنی صندلی پیش رو خواهیم داشت.1- استفاده از زبان 2- استفاده از جهان خارج از زبان ما میتوانیم با استفاده از واژه های دیگری از زبان فارسی معنی صندلی را توضیح د هیم . همین کار در فرهنگی لغت یک زبانی نیز انجام میشود. یعنی به کمک نشانه های دیگر سعی میکنند تا معنی نشانه ای را توضیح دهند ولی ما میتوانیم از جهان خارج از زبان نیز استفاده کنیم . مثلا"تصویر یک صندلی را بکشیم و به این شخص نشان دهیم ، یا صندلی را از نزدیک معرفی کنیم ، یا با دست در فضا شکل صندلی را ترسیم کنیم و ادای این را در آوریمکه مثلا روی صندلی می نشینیم. ولی همیشه مسئله به این سادگی نیست . مثلا" اگر کسی بپرسد اژدها چیست؟ امکان اشاره به چیزی که در جهان خارج برای ما وجود نخواهد داشت البته میتوانیم برایش مار بزرگی نقاشی کنیم که از دهانش آتش در می آید و بال هم دارد. ولی اگر بپرسد : وجدان چیست؟ در چنین شرایطی مجبوریم فقط از زبان استفاده کنیم زیرا نه تصویری از وجدان نمی توان کشید و نه به چیزی در جهان خارج اشاره کرد.

معانی معنی شناسی:

1- معنی درون زبانی

2- معنی برون زبانی چند نوع دیگر معنی ها و معنی که به کمک علامت نشان میدهیم:

1- چراغ قرمز به معنی ایست 2- حلقه در انگشت به معنی ازدواج کرده 3- دود به معنی آتش 4- عطسه به معنی صبر 5- چه قدر تشنه ام به معنی یک لیوان آب میخواهم این معنی ها تمامی ندارد و هر چیزی ، هر واژه ای و هر جمله ای معانی مختلفی دارد.

ما چگونه میتوانیم با هم ارتباط ایجاد کنیم ؟ موقعیت ها ، سنت ها ، روابط ، شرایط و آداب و رسوم و حتی خاطرات معانی را تغییر می دهد.

یک گل سرخ در گل فروشی همان گل سرخ است اما اگر به کسی تقدیم شودکه فقط یک گل سرخ نمیباشد.

در اینجا کدام معنی ( معنی شناسی ) مطرح میگردد؟ آنچه در محدوده دانش معنی شناسی مورد مطالعه قرار میگیرد صرفا معنی درون زبانی است و زبان نیز در این محدوده همانا زبان خودکار است یعنی زبانی که به صورت روزمره برای ایجاد ارتباط همگانی به کار میرود پس: درمعنی شناسی به آن معانی ای توجه میگردد که بتوان از درون زبان دریافت و نیازی به داشتن اطلاعاتی خارج از زبان نباشد. اگر از متخصص آوا شناسی بپرسیم که کدام واحد یا واحدهای زبان را مورد نظر دارد پس جواب میدهد: آوا اگر از متخصص صرف در مورد همین واحدها پرس و جو کنیم پاسخ میدهد:تکواژ و واژه . متخصص واج شناسی با گفتن واج و متخصص نحو با گفتن جمله تکلیف کار را معلوم میکند. ولی متخصص معنی شناسی با کدام واحد ها سر و کار دارد؟ مسلما" تکواژ به عنوان کوچکترین واحد معنی دار زبان یکی از واحد های کار اوست و حاصل جمع معنی آنها میتواند معنی واژه یا جمله را روشن کند. مثال : سردرد – کتابخانه – من رفتم با دانستن معنی های تکواژ سر و درد میتوان معنی سردرد را حدس زد.

پس معنی شناسی به واحد های بزرگتر از تکواژ یعنی واژه نیازمند است تا بتواند معنی گاوصندوق – چشم زخم – نمک گیر در این مثال ها معنی تکواژ ما را به معنی واژه نمیرساند عامل دیگری که در معنی دخالت دارد : تکیه کرم با تکیه بر هجای دوم ---- به معنای بخشش کرم با تکیه بر هجای اول ---- به معنای کر هستم با تغییر جایگاه تکیه معنی تکواژ یا واژه تغییر میکند

مثال : مردی – سردست – جا افتاده

تغییرجایگاه تکیه در جمله هم همین نقش را ایفا میکند:

کامبیز – میخواست – شیرینی – بخره

1- کسی غیر از کامبیز نمی خواست شیرینی بخرد.

2- کامبیز نمیخواست چیزی دیگر غیر از شیرینی بخرد.

3- کامبیز کار دیگری نمیخواست انجام دهد مگر خریدن شیرینی.

4- تکیه بر ( می ) می خواست ----- کامبیز آخر شیرینی نخرید.

نقش آهنگ نیز در استنباط معانی مختلف کمتر از نقش تکیه نیست. عوامل دیگر در تغییر معنی و استنباط معنی:

1- ریتم بخشیدن به جمله 2- سرعت در گفتار 3- شدت صدا عوامل غیر زبانی: چشمک زدن ، خندیدن ، کج نگاه داشتن سر ، بالا انداختن ابرو

 واحد های مطالعه معنی:

1- واحد های زیر زنجیری (تکیه - آهنگ – صدا )

2- واحدهای پیرا زبانی (شدت صدا – سرعت در گفتار)

3- واحدهای برون زبانی (حرکات بدن)

پس میتوان گفت: تحلیل معنی در سطح واژه و تحلیل معنی در سطح جمله را هدف اصلی معنی شناسی زبانی در نظر گرفت. معنی شناسی و نشانه شناسی معنی شناسی را مطالعه انتقال معنی از طریق زبان می دانیم اما در این میان دانش عامی وجود دارد که معنی شناسی تنها بخشی از آن را تشکیل میدهد که نشانه شناسی است . نشانه شناسی کلا دانش درک معنی است و مسلما" معنی زبان شناسی بخش کوچکی از آن است.

طبقه بندی نشانه شناسی از دیدگاه پیرس

1- شمایل : نشانه ای که بین صورت و معنی اش نوعی شباهت صوری وجود دارد که نشانه تصویری هم نام دارد. مثلا" نقاشی یک صورت که به صاحب آن صورت دلالت دارد .

2- نمایه : نشانه ای که میان صورت و معنی اش نوعی رابطه علی وجود دارد که نشانه طبیعی هم نام دارد . مانند : دود که نشانه آتش است یا حرارت بالا که نشانه تب است.

3- نماد : نشانه ای که میان صورت و معنی اش رابططه قراردادی وجود دارد. مانند : چراغ قرمز به معنی ایست . نشانه های زبانی به دلیل ماهیت قراردادی شان بخشی از نمادها را تشکیل می دهد. جایگاه معنی شناسی در زبان شناسی الگوهایی برای زبان شناسی معرفی میگردد که الگویی را برای دستور در نظر میگیرند که از سه بخش واج ، نحو و معنی شناسی تشکیل میشود. این نگرش مبتنی بر این اعتقادات که انسان ها از آواها برای انتقال معنی استفاده می کنند پس زبان با آوا آغاز و با معنی ختم می شود.

نشانه های زبانی : در بیان واژه ها هر کداممان به هنگام تلفظ از نظر فیزیکی به نحو قابل ملاحظه ای با آواهای تولیدی دیگران متفاوت خواهد بود. در کلمه رود ، تلفظ یکسان به نظر میرسد اما کلمه رود به نظر زود - دود - روز - رد – راد – روده و ..... تبدیل شود میتوان گفت : (صوت ، پدیده ای فیزیکی است درحالی که دال یا تصور صوتی پدیده ای ذهنی است و به نظام زبان تعلق دارد.)

دال صوت نیست و مدلول چیزی نیست که در جهان خارج از زبان وجود داشته باشد و هر دوپدیده های ذهنی هستند و به نظام زبان تعلق دارند (طرح سوسور)

انواع زبان:

1- زبان فردی: زبانی که فردی است زیرا بر حسب انتخاب های خودمان از جهان خارج شکل گرفته نام برادر من هرفر است این کلمه (هرفر) برای من و شما معنای متفاوتی دارد.

2- زبان اجتماعی: زبانی که برای ایجاد ارتباط به کار می رود مانند من می پرسم که: جا کلیدی ام را گم کرده ام آیا آن را ندیده اید؟ این پرسش برای همه معلوم است.


برچسب‌ها: زبانشناسی, معنی شناسی, نشانه شناسی
[ 26 Feb 2015 ] [ 13:34 ] [ سامان دلخواه ]

 

ENGLISH SLANGS

 

 

 

wicked

Meaning: very good, excellent, outstanding

 

virus

Meaning: a harmful computer program that can spread from one machine to another

 

posh

Meaning: high-class, stylish

 

crush

Meaning: a strong feeling of love or infatuation for someone

 

dork

Meaning: a socially awkward person

 

janky

Meaning: poorly made, of low quality

 

busted

Meaning: to be charged with a criminal offence

 

hip

Meaning: trendy, stylish, fashionable among young people

 

ENGLISH IDIOMS

 

warts and all

Meaning: If you show something warts and all, you show it exactly as it is without trying to hide any of its faults or weaknesses.

 

up a gum tree

Meaning: If you're up a gum tree, you're in trouble or have a serious problem. 

 

Mind your own business!

Meaning: If you say "Mind your own business!" to someone, you're telling them to stop interfering in things that don't concern them, or to stop asking personal 

 

a red-letter day

Meaning: A red-letter day is a day that is very important for some reason.

 

get away from it all

Meaning: If you get away from it all, you go somewhere to escape from your usual daily routine.

 

tighten your belt

Meaning: If you tighten your belt, you try to spend less money.

 

a pat on the back

Meaning: You've given someone a pat on the back if you've told them they've done something well, or done a good job.

 

chickens come home to roost

Meaning: If chickens are coming home to roost, someone is suffering the unpleasant consequences of their bad actions in the past.

 

music to your ears

Meaning: If something is music to your ears, it's just what you want to hear. 

 

carte blanche

Meaning: If you give someone carte blanche, you give them freedom to do whatever they want in a situation.

 

made of money

Meaning: If you are made of money, you have lots of money.

 

the jury is still out

Meaning: We can say the jury is still out when a decision still hasn't been made about something.

 

enough is enough

Meaning: You can say "enough is enough" if you think someone shouldn't do something because they've done it too many times already, or because they've been doing it for too long.

 

rock the boat

Meaning: If you rock the boat, you do or say something that will upset people by changing a situation that they don't want changed.

 

above board

Meaning: If something is above board, it's been done in a legal and honest way.

 

I owe you one!

Meaning: You can say "I owe you one!" when someone has done something for you and you'd be happy to return the favour one day.

 

draw a blank

Meaning: If you draw a blank, you get no response when you ask for something, or get no results when you search for something.

 

 


برچسب‌ها: Idioms, English Idioms, Slangs, English Slangs
[ 8 Feb 2015 ] [ 10:35 ] [ سامان دلخواه ]

long for

Meaning: to want something you miss very much

 

pass up

Meaning: If you pass up an opportunity or an invitation, you choose not to take the opportunity or accept the invitation.

 

wean off

Meaning: to gradually break a bad habit by doing it less and less

 

open up

Meaning: If you open up a new business, you set it up and start trading.

 

come off

Meaning: If something comes off, it becomes separated from the thing it's usually attached to.

 

bring up

Meaning: to raise a new topic for discussion, or to mention a particular subject or issue in a conversation

 

put on

Meaning: to start wearing an item of clothing, a pair of shoes, a piece of jewellery, a pair of glasses, etc.

 

lay off

Meaning: If you lay someone off, you stop employing them and tell them they no longer have a job

 

tell off

Meaning: to strongly criticize someone for doing something wrong

 

pick out

Meaning: If you pick out something, you choose or select it.

 

associate with

Meaning: If you associate with someone, you regularly spend time with them.

 

head off

Meaning: to stop something bad from happening

 

settle down

Meaning: to start living a conventional life with a steady job and a stable partner, especially after getting married 

 

kick against

Meaning: to show anger or opposition to something, especially if you're powerless to change it 

 

hear of

Meaning: If you've heard of someone, you know who they are and what they do.

 

talk over

Meaning: to discuss a situation with someone, usually before making a decision

 

look up

Meaning: If a situation is looking up, it seems to be getting better.

 

go for

Meaning: to try to get something or achieve something 

 


برچسب‌ها: Phrasal Verbs, English Phrasal Verbs
[ 26 Jan 2015 ] [ 16:55 ] [ سامان دلخواه ]

tighten your belt

Meaning: If you tighten your belt, you try to spend less money.

 

face to face

Meaning: If people meet face to face, they meet in person in the real world.

 

jump on the bandwagon

Meaning: If someone jumps on the bandwagon, they join a movement or follow a fashion that has recently become popular.

 

go over your head

Meaning: If someone goes over your head, they go to someone with more authority than you in order to get something that you would normally grant, possibly because they think you won't give it to them.

 

upset the applecart

Meaning: If you upset the applecart, you do something that causes trouble or upsets someone's plans.

 

just the ticket

Meaning: You can say something is just the ticket if it's the perfect thing or if it's exactly what's needed.

 

another string to your bow

Meaning: If you have another string to your bow, you have another way of making a living.

 

the tip of the iceberg

Meaning: You can say something is the tip of the iceberg when it's just a small part of something much bigger.

 

cover your tracks

Meaning: If you cover your tracks, you make sure no-one can find evidence of what you've done.

 

have a heart-to-heart

Meaning: If you have a heart-to-heart with someone, you have an honest talk and share your feelings with each other.

 

vote with your feet

Meaning: If you vote with your feet, you show your opinion of something by acting in a certain way, such as by buying something if you like it, or by not buying it if you don't like it.

 

vim and vigor

Meaning: If you have vim and vigor, you have lots of energy and enthusiasm for life.

 

You are what you eat.

Meaning: You can say "you are what you eat" when you want to point out the connection between food and health.

 

make a killing

Meaning: If you make a killing, you make a lot of money from a sale or a deal of some sort. 

 

up to your neck | up to your eyeballs

Meaning: If you're up to your neck in something, or up to your eyeballs in something, you've got too much of it and it's become a problem.

 

dirt cheap

Meaning: You can say something is dirt cheap if it costs very little money.

 

rub it in

Meaning: If you rub it in, you keep talking about something that embarrasses or upsets someone.

 

a fair-weather friend

Meaning: A fair-weather friend is a person who will only be your friend when things are going well for you.

 

esprit de corps

Meaning: A feeling of pride and comradeship shared by members of a group such as a military unit or a sports team

 

make hay while the sun shines

Meaning: If you make hay while the sun shines, you make good use of the chance to do something while it lasts.

 

a night owl

Meaning: You're a night owl if you like to stay up and do things late at night.

 

feather your own nest

Meaning: If you feather your own nest, you use your position or your job illegally for personal gain.

 

lose face

Meaning: If you lose face, your status falls and you aren't respected as much as you were.

 

the upper crust

Meaning: If you are one of the upper crust, you are a member of society's highest class.

 

vanish into thin air

Meaning: If something vanishes into thin air, it disappears completely.

 


برچسب‌ها: Idioms, English Idioms
[ 25 Jan 2015 ] [ 19:24 ] [ سامان دلخواه ]

poof | poofter

Meaning: an offensive, derogatory word meaning a gay man

 

hooky | hookey

Meaning: (in phrase play hooky) to stay away from school or work without permission

 

zonk

Meaning: to hit or punch someone

 

Yo!

Meaning: a greeting, like "Hey!"

 

janky

Meaning: poorly made, of low quality

 

Mickey Finn | Mickey | mickey

Meaning: a drink to which a drug has been added to make the drinker sleepy or unconscious

 

scarper

Meaning: to run away

 

knockoff | knock-off

Meaning: a cheap copy of a brand-name product

 

dis | diss

Meaning: to show disrespect to someone by saying or doing something insulting

 

axe | ax

Meaning 1: a musical instrument, esp. a jazz musician's guitar, trumpet or saxophone

Meaning 2: to dismiss someone from a job (v.) | dismissal from a job (n.)

 

twit

Meaning: a silly, stupid person

 

knackered

Meaning 1: very tired, exhausted

Meaning 2: severely damaged

 

bimbo

Meaning: a pretty, but empty-headed, young lady

 

deadbeat

Meaning: a dull, lazy, unreliable person

 

jerk

Meaning: a stupid person

 

glitch

Meaning: a fault or defect, esp. in computer software

 

suck | it sucks

Meaning: be very bad

 

nerd

Meaning: a studious person with few social skills

 


برچسب‌ها: Slang, English Slang
[ 22 Jan 2015 ] [ 10:14 ] [ سامان دلخواه ]
          مطالب قدیمی‌تر >>

.: Weblog Themes By Pichak :.

Links
Advertisement
تحلیل آمار سایت و وبلاگ